Zestawienie znaków unijnych: Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga UE (Dofinansowane przez Unię Europejską).

 

 

 

Nazwa projektu

Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl

Cel projektu

Celem projektu jest udoskonalenie narzędzia informatycznego dostępnego pod adresem infozawodowe.men.gov.pl, wspierającego rozwój i promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych – odbiorców na wszystkich poziomach edukacji.

Informacje ogólne

Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to: ogólnodostępne, kompleksowe, powszechnie rozpoznawalne, spójne i interaktywne źródło informacji o zawodach i kształceniu zawodowym wspierające rozwój i promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz doradztwo zawodowe dla różnych grup wiekowych – odbiorców na wszystkich poziomach edukacji.

Instytucje realizujące projekt

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji – Partner wiodący,
 • Centrum Informatyczne Edukacji– Partner technologiczny.

Efekty projektu

Przygotowany i wdrożony portal będzie wspierał rozwój i promocję kształcenia zawodowego oraz kontakt pracodawców i szkół. Portal będzie łączył informacje dotyczące doradztwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia z informacjami z rynku pracy.

Adresaci projektu

 • wychowankowie przedszkoli – przy poznawaniu świata zawodów,
 • uczniowie szkół podstawowych – przy wyborze kierunku kształcenia i szkoły ponadpodstawowej,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji nauki lub wejściu na rynek pracy,
 • nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele kształcenia zawodowego realizujący doradztwo zawodowe w szkołach na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
 • kadra zarządzająca szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe – przy dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 
 • doradcy zawodowi pracujący z uczniami lub osobami dorosłymi, 
 • rodzice uczniów lub ich opiekunowie – jako partnerzy w wyborach edukacyjno-zawodowych dziecka, 
 • osoby dorosłe zainteresowane dalszym kształceniem, przekwalifikowaniem się lub zmianą kwalifikacji zawodowych, 
 • młodzież i dorośli zainteresowani kształceniem się w formach pozaszkolnych,
 • urzędy pracy i pracownicy innych instytucji państwowych – w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną szkolnictwa branżowego,
 • pracodawcy w celu zapoznania się z systemem edukacji, nawiązania współpracy ze szkołami oraz przedstawiania swojej oferty zatrudnienia.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • prace analityczno-rozwojowe, w tym przygotowanie całościowej koncepcji funkcjonalności portalu;
 • rozbudowa portalu infozawodowe.men.gov.pl, prace testowe i wdrożeniowe;
 • prowadzenie i promocja portalu.

 

Status projektu:

Projekt realizowany.

Informacje dodatkowe:

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie