System zarządzania ofertami na zadania publiczne (OKO) działa pod adresem formularz.men.gov.pl i służy do składania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niniejszy formularz powstał na podstawie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań odpowiada wzorowi określonemu w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

Oferenci, którzy chcą składać oferty w otwartych konkursach ofert muszą najpierw dokonać rejestracji organizacji składającej ofertę, poprzez założenie konta. Konto jednego oferenta umożliwia składanie wielu ofert w ramach różnych konkursów.

System obsługuje 4 kategorie formularzy:

  • konkurs podstawowy,
  • konkurs polonijny,
  • konkurs rodzina polonijna,
  • konkurs zdrowie.

Aplikacja wspomaga:

  • proces wypełnienia i złożenia wniosku poprzez mechanizmy sprawdzające poprawność wypełnienia formularza,
  • proces oceny formalnej poprzez wypełnienie karty oceny formalnej,
  • proces oceny merytorycznej dokonywanej przez wyznaczonych ekspertów poprzez wypełnienie karty oceny merytorycznej,
  • proces przyznania dotacji,
  • proces generowania zestawienia zbiorczego.