System Rzeczoznawcy i podręczniki szkolne do kształcenia ogólnego służy do wspomagania procesu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego (w tym dla mniejszości narodowych), do wycofywania podręczników z użytku szkolnego oraz do generowania internetowych wykazów podręczników dopuszczonych oraz wniosków o dopuszczenie.

Na proces dopuszczania podręcznika do kształcenia ogólnego przypadają:

  • rejestracja wniosku,
  • wskazanie rzeczoznawców,
  • zawieranie umów z rzeczoznawcami,
  • rejestracja opinii rzeczoznawców,
  • wydawanie decyzji.

Integralną częścią systemu Rzeczoznawcy i podręczniki szkolne do kształcenia ogólnego (RIPSKO) jest strona podreczniki.men.gov.pl, na której znajdują się wykazy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego:

  • wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego,
  • wykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
  • wykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.),
  • wykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.).

Przy pierwszych dwóch zestawieniach podręczników, użytkownik może posłużyć się opcjami wyszukiwania po podstawie programowej, typie szkoły i przedmiocie.

Podobne opcje wyszukiwania znajdują się w zakładce Wnioski, na której można sprawdzać, na jakim etapie prac znajduje się wniosek o dopuszczenie danego podręcznika.