Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) został uruchomiony w sierpniu 2016 r.

Rejestr prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej. Rejestr jest narzędziem wspomagającym dyrektorów szkół i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

W bazie CROD znajdują się dane osobowe nauczycieli:

  • prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciel,
  • prawomocnie ukaranych karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
  • zawieszonych w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

Od 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły ustala za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w CROD.

Jeśli numer ten znajduje się w rejestrze, bądź nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, nie posiada numeru PESEL, dyrektor składa wniosek o udzielenie informacji z rejestru.