Krajowy System Danych Oświatowych to rozwiązanie informatyczne integrujące bazy danych systemu oświaty, a także umożliwiające prowadzenie pogłębionej analizy danych gromadzonych w zintegrowanych systemach przez zewnętrzne systemy analityczne. Celem integracji baz danych jest uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi, takimi jak: Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych,  Systemem Informacji Oświatowej, Edukacyjna Wartość Dodana, Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne.

W ramach projektu Centrum Informatyczne Edukacji współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi w zakresie kompleksowej obsługi egzaminów zewnętrznych na poszczególnych poziomach kształcenia.

W ramach współpracy powstają analizy i raporty dostępne dla CKE, OKE, Dyrektorów szkół oraz innych użytkowników. Raporty ogólnodostępne prezentowane są na stronach internetowych MEN, CKE, OKE i CIE.

Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), są pobierane z SIO do modułu KSDO przeznaczonego do obsługi egzaminów zewnętrznych ogólnokształcących. Wdrożone produkcyjnie rozwiązanie IT pozwoliło na wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych systemach.

Od roku szkolnego 2020/2021 również dane o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), są pobierane do Systemu Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO) – modułu KSDO. Tu również wprowadzone rozwiązanie informatyczne wyeliminowało konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych systemach.

Po zakończonym egzaminie, każdy zdający egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny może zobaczyć na ekranie szczegółowe wyniki swojego egzaminu w Zintegrowanym Interfejsie użytkownika (ZIU) wyniki.edu.pl

System Informacji Oświatowej jest i pozostanie głównym, referencyjnym systemem dla Krajowego Systemu Danych Oświatowych:

 1. Dane o szkołach, podmiotach oświatowych, nauczycielach i uczniach wprowadzane do SIO są wykorzystywane w innych objętych integracją systemach/ bazach danych oświaty.
 2. SIO zapewnia rzetelność, kompletność i jednolitość danych o oświacie, gdyż poprawność wprowadzonych do tego Systemu danych o uczniach i nauczycielach potwierdzana jest z rejestrem PESEL, a poprawność danych o położeniu szkół i placówek jest zapewniona przez słowniki TERYT.
 3. SIO jest też zintegrowane z systemem Emp@tia, co pozwala na weryfikację świadczeń socjalnych, wypłacanych w ramach Programu 500+.

Korzyści z integracji baz danych systemu oświatowy:

 1. Upoważniony pracownik szkoły/ podmiotu raz wprowadza dane do Systemu Informacji Oświatowej. Dane te są wykorzystywane w innych objętych integracją systemach oświaty m.in. w zakresie niezbędnym do obsługi egzaminów zewnętrznych.
 2. SIO zapewnia rzetelność, kompletność i jednolitość danych o oświacie
 3. Zmiana/ aktualizacja danych w jednym systemie powoduje automatyczną aktualizację danych w pozostałych objętych integracją systemach – a nie, jak było to przed integracją – np. każde OKE aktualizowała dane w swojej bazie.
 4. Zmiany legislacyjne implementowane w jednym rozwiązaniu IT przeznaczonym dla instytucji systemu oświaty – a nie, jak było to przed integracją – np. w OKE wykorzystywano 37 rozwiązań IT do obsługi egzaminów ogólnokształcących.
 5. Kompleksowe, pełne dane oświatowe mogą być przetwarzane i analizowane z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi analitycznych i prezentowane różnym grupom odbiorców w łatwej do interpretacji formie graficznej.

W czerwcu 2019 zostały opublikowane wyniki egzamin ósmoklasisty. Każdy ze zdających miał możliwość zalogowania na stronie wyniki.edu.pl i sprawdzenia tam wyników swojego egzaminu.

W dniu publikacji w 2020 r. wyników sesji głównej egzaminu ósmoklasisty, opublikowano interaktywny raport o liczbie zdających oraz średnim wyniku procentowym w podziale na obszary administracyjne: województwa, powiaty i gminy – w latach 2019 i 2020: https://mapa.wyniki.edu.pl//.

 

Instrukcje dotyczące obsługi systemu SIOEO dostępne są pod linkiem:
Zbiór instrukcji do systemu SIOEO – Egzamin ósmoklasisty
Zbiór instrukcji do systemu SIOEO – Egzamin maturalny

Dostępny jest również filmik informujący o systemie obsługi egzaminów ogólnokształcących:

 

Nagroda: Polska nagroda inteligentnego rozwoju 2019

Centrum Informatyczne Edukacji zostało laureatem nagrody w 2019 r. w kategorii „Innowacje w edukacji” za realizację projektu „Integracja baz danych systemu oświaty” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020).

Organizatorem tego konkursu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Od 5 lat corocznie przyznawana jest nagroda, w której zwycięzcą w poszczególnych kategoriach jest jedna instytucja biznesowa, naukowa lub publiczna. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja innowacji technologicznych, społecznych, a także inwestycji podnoszących standard życia obywateli.

Jury konkursu doceniło Centrum Informatyczne Edukacji za realizację projektu, który w istotny sposób przyczynił się do powstania innowacji w obszarze wykorzystania IT, w usługach świadczonych przez instytucje publiczne realizujące zadań oświatowych państwa.

Zauważono, że projekt zrealizował ważne społeczne cele takie, jak:

 • usprawnienie procesów związanych z finansowaniem oświaty,
 • usprawnienie obsługi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminów ogólnokształcących, dzięki wsparciu przez optymalny system IT, tworzony zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jego użytkowników,
 • dostarczanie danych do badań, które mogą w istotny sposób przyczynić się do kreowania polityki oświatowej państwa podnoszącej jakość kształcenia ogólnego i zawodowego.

Doceniono również wartość dodaną projektu integrującego systemy/ bazy danych oświaty takie, jak:

 • umożliwienie prowadzenia badań naukowych w oparciu o rzetelne, kompletne, spójne dane oświatowe w wieloletniej perspektywie, a tym samym obserwowania trendów i zmian zachodzących w systemie oświaty,
 • umożliwienie prognozowania trendów na kolejne lata na podstawie rzetelnych, kompletnych danych administracyjnych o pełnej populacji uczniów, nauczycieli, a nie jak w przypadku większości badań statystycznych w oparciu o dane niepełne, pochodzące z prób statystycznych.

Kluczowymi czynnikami sukcesu była realizacja projektu w formule partnerskiej. Partnerem merytorycznym projektu była Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Partnerem technologicznym była firma IT Systems & Solutions sp. z o.o.

 

Certyfikat 2019 Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019