Nazwa projektu

„Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji modułowych e‑podręczników, przykładowych map modułów oraz udostępnienie na publicznej platformie bezpłatnych i wystandaryzowanych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.

Instytucje realizujące projekt

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji – Partner wiodący,
 • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner technologiczny (od 25 czerwca 2018 r.; do 31.12.2018 r.; zgodnie z założeniami i terminem realizacji zadania powierzonego Partnerowi technologicznemu).

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • beneficjentów konkursowych, którym umożliwi opracowanie wystandaryzowanych 10 125 e‑materiałów dydaktycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki, uzupełniających e-zasoby wytworzone w ramach PO KL w latach 2013-2015 oraz w ramach PO WER w latach 2016-2018,
 • nauczycieli, uczniów i ich rodziców, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e‑materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • opracowanie koncepcji (merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej) modułowych e‑podręczników do kształcenia ogólnego, wykorzystujących powstałe dotychczas e-zasoby edukacyjne (e-podręczniki i e-materiały) oraz uzupełnionych o nowe treści/materiały/narzędzia edukacyjne,
 • opracowanie koncepcji modyfikacji funkcjonalności technicznej platformy www.epodreczniki.pl zgodnie z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonej ewaluacji (zadanie realizowane przez Partnera technologicznego – Centrum Informatyczne Edukacji),
 • odbiór prototypów e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przygotowywanych w ramach projektów konkursowych oraz przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-materiałów z przyjętą koncepcją i  standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalnym, dostępności i techniczno-graficznym,
 • odbiór, zintegrowanie i udostępnienie na platformie wskazanej przez IP, ostatecznych e‑materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach projektów wyłonionych w konkursie Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie podstawowym rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i  pięcioletniego technikum.

Efekty

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu powstaną:

 • koncepcja (merytoryczno-dydaktyczna i funkcjonalna) modułowych e- podręczników do kształcenia ogólnego,
 • 16 przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • 56 zinwentaryzowanych e-podręczników i ok. 1310 zindeksowanych e-materiałów do kształcenia ogólnego,
 • opracowanie zawierające wskazane braki w zakresie treści merytorycznych we wszystkich udostępnionych e-podręcznikach,
 • wymagania/ standardy techniczno-funkcjonalne dla nowych e-zasobów,
 • koncepcja techniczna funkcjonalności platformy zgodnie z wnioskami i  rekomendacjami oraz potrzebami użytkowników,
 • rekomendacje dotyczące infrastruktury pod kątem utrzymania i zabezpieczenia platformy,
 • udostępnione prototypy e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przygotowywanych w ramach projektów konkursowych – min. 105 prototypów do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • raport z konsultacji społecznych,
 • odebrane i udostępnione na platformie wskazanej przez IP – łącznie 10 125 e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości.

Status projektu

Projekt zakończony.

FE Wiedza Edukacja Rozwój