Nazwa projektu

Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl zwiększających możliwości nauki zdalnej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Celem projektu jest rozbudowa funkcjonalności platformy epodreczniki.pl i dostosowanie jej do potrzeb nauczycieli i pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek doskonalenia nauczycieli  oraz bibliotek pedagogicznych.

Informacje ogólne

Głównym rezultatem prowadzonych działań będzie bezpłatne narzędzie, którego funkcjonalności umożliwią realizację zdalnego nauczania oraz pozwolą na uczenie się i podnoszenie poziomu wiedzy, również przez osoby spoza systemu oświaty. Umożliwienie prowadzenia zdalnego nauczania, jak również podnoszenia kompetencji, stanowi istotny element ograniczania negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19, na co przede wszystkim ukierunkowany jest projekt.

Instytucje realizujące projekt

Centrum Informatyczne Edukacji

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu powstaną przede wszystkim następujące funkcjonalności:

  • aplikacja mobilna,
  • funkcja wideopołączeń,
  • mechanizm metodycznego wsparcia dla nauczycieli przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych (rozszerzenie kont dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych o funkcjonalności potrzebne do prowadzenia wsparcia).

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (nauczyciele i specjaliści ), nauczycieli i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym zawodowych).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • opracowanie założeń do rozwoju nowych/modernizacji istniejących funkcjonalności platformy na podstawie analizy propozycji prac rozwojowych zgłoszonych przed realizacją projektu i zgłaszanych w jego trakcie przez głównych interesariuszy ZPE,
  • opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie testów nowych funkcjonalności ZPE,
  • zapewnienie wsparcia informatycznego dla użytkowników ZPE.

Status projektu

Projekt zakończony.

FE Wiedza Edukacja Rozwój