Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245):

1. Centrum kształcenia zawodowego (CKZ) tworzy się od dnia 1 września 2019 r.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego (PKP) staje się CKZ (samodzielna lub w zespole bez ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego – ODiDZ).

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy ODiDZ staje się CKZ (samodzielny lub w zespole bez PKP).

W tych przypadkach CKZ zachowuje dotychczasowy nr REGON odpowiednio PKP lub ODiDZ.

2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa PKP i dotychczasowy publiczny ODiDZ, staje się publicznym CKZ.

W takim przypadku publiczne CKZ powstałe z dniem 1 września 2019 r. zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego ODiDZ.

3. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna PKP i dotychczasowy publiczny ODiDZ, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa powyżej, stają się publicznym CKZ, wchodzącym w skład tego zespołu publicznych szkół lub placówek.

W takim przypadku publiczne CKZ powstałe z dniem 1 września 2019 r. zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego ODiDZ.

4. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna PKP może być przekształcona w filię CKZ, jeżeli jej organ prowadzący prowadzi inną dotychczasową publiczną PKP lub inny dotychczasowy publiczny ODiDZ, który będzie przekształcony w publiczne CKZ.

Przekształcenie w filię wiążę się z nadaniem nowego 14-cyfrowego numeru REGON.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy publiczny ODiDZ może być przekształcony w filię CKZ, jeżeli jej organ prowadzący prowadzi inną dotychczasową publiczną PKP lub inny dotychczasowy publiczny ODIDZ, który będzie przekształcony w publiczne CKZ.

Przekształcenie w filię wiążę się z nadaniem nowego 14-cyfrowego numeru REGON.

UWAGA : Zmian w RSPO należy dokonywać zgodnie z Instrukcją merytoryczną zamieszczoną na stronie https://pomoc.sio.gov.pl/instruction/rejestracja-szkol-w-rspo/

Rejestracja szkół w RSPO (punkt 4).