Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

 • Zmiana szczególnej formy prawnej ze szkół ponadgimnazjalnych na ponadpodstawowe,
 • W szkołach artystycznych, które miały status publiczno-prawny „niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” w bazie danych SIO status został zmieniony na „Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej”,
 • W szkołach artystycznych, które miały status publiczno-prawny „niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej” w bazie danych SIO status został zmieniony na „Niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej”,
 • Szkoły niebędące szkołami artystycznymi, które miały status publiczno-prawny „niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” w bazie danych SIO status został zmieniony na „Niepubliczna”,
 • W szkołach ze statusem publiczno-prawnym „Niepubliczna” i „Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej” od roku szkolnego 2019/20120 dodanie możliwości zaznaczenia informacji: „Szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe”,
 • Umożliwienie zmiany typu podmiotu z „Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego bez szkół” na „Centrum Kształcenia Ustawicznego bez szkół” lub na „Centrum Kształcenia Zawodowego”,
 • Umożliwienie zmiany typu podmiotu z „Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami” na „Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami”,
 • Zmiana typu „Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego” na „Centrum Kształcenia Zawodowego”,
 • Dla samodzielnych „Centrów Kształcenia Praktycznego” zmiana typu na „Centrum Kształcenia Zawodowego”,
 • Zablokowanie możliwości rejestracji podmiotów o typie „Centrum Kształcenia Praktycznego”,
 • Zablokowanie możliwości rejestracji podmiotów o typie „Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego bez szkół”, „Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami”, których data rozpoczęcia działalności jest późniejsza niż 31 sierpnia 2019 r.,
 • Zmiana nazwy typu szkoły z „Liceum plastyczne” na „Liceum sztuk plastycznych”,
 • W szkołach policealnych niebędącymi szkołami policealnymi artystycznymi ujednolicenia kategorii uczniów do „bez kategorii”,
 • Dodanie kryteriów na włączanie szkół lub placówek oświatowych do zespołów lub jednostek złożonych w zależności od kategorii uczniów.

Oddział:

 • Możliwość rejestracji klasy wstępnej w oddziałach podstawowych,
 • Rejestracja oddziału podstawowego – dodanie informacji o podbudowie,
 • Ograniczenie obowiązku uzupełniania „oznaczenia oddziału przekazywane do OKE” do szkół przeprowadzających egzaminy,
 • W szkołach: policealna szkoła plastyczna, policealna szkoła muzyczna, inna szkoła artystyczna – zmiana sposobu rejestracji oddziałów podstawowych z klas na semestry,
 • W Liceum sztuk plastycznych umożliwienie zarejestrowania oddziałów o typie szkoły „ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych”,
 • W szkołach artystycznych wyłączenie możliwości rejestracji oddziałów podstawowych ze specyfiką podstawową „specjalna”.

Uczniowie:

 • Dodanie wymagania posiadania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych podczas przypisywania ucznia do oddziału RW,
 • Dodanie wymagania posiadania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju podczas przypisywania ucznia do oddziału WWR,
 • Domy wczasów dziecięcych i Bursy – ograniczenie możliwości wykazania pobytu wychowanka do roku szkolnego,
 • Domy wczasów dziecięcych i Bursy – zakończenie niezamkniętych okresów pobytu wychowanka z datą 31 sierpnia 2019 r.,
 • Domy wczasów dziecięcych i Bursy – umożliwienie rejestracji grupowego rozpoczynania i kończenia okresu pobytu wychowanka,
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – dodanie możliwości rejestracji okresu zakwaterowania wychowanka,
 • Od roku szkolnego 2019/2020 przy statusie młodocianego pracownika dodanie możliwości uzupełnienia informacji o miejscu odbywania dokształcania teoretycznego,
 • Od roku szkolnego 2019/2020 w praktycznej nauce zawodu uszczegółowienie informacji o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu z „u pracodawcy” na „u pracodawcy – rzemieślnika” i „u pracodawcy – nie rzemieślnika”.

Nauczyciele:

 • Dodanie możliwości wprowadzenia daty przeniesienia do umowy dla nauczyciela mianowanego,
 • Dodanie składnika wynagrodzenia „wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego”,
 • Dodanie przyczyny nieobecności „Niezdolność do pracy o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu Pracy”,
 • Dodanie obowiązku nauczyciela „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Dane zbiorcze:

 • Tymczasowe zablokowanie możliwości rejestracji, modyfikacji, usuwania oraz wyświetlania danych dotyczących wychowania do życia w rodzinie,
 • Tymczasowe zablokowanie możliwości rejestracji, modyfikacji, usuwania oraz wyświetlania danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • Tymczasowe zablokowanie możliwości rejestracji, modyfikacji, usuwania oraz wyświetlania danych dotyczących orzeczeń o braku potrzeby (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych),
 • Tymczasowe zablokowanie możliwości rejestracji, modyfikacji, usuwania oraz wyświetlania danych dotyczących działalności placówek kształcenia i doskonalenia.

Z poważaniem,

Zespół SIO