Nazwa projektu

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji  zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych nauczycielom prowadzącymi zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Informacje ogólne

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Projekt bezpośrednio skierowany jest do placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, a poprzez udzielenia wsparcia przez kadrę tych placówek, także do nauczycieli w przedszkolach i szkołach.

Instytucje realizujące projekt

  • Lider: Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Partner: Centrum Informatyczne Edukacji

Efekty projektu

W wyniku działań projektowych:

  • wsparciem zostanie objętych łącznie 20 800 osób (pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz nauczyciele),
  • 117 placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki publiczne otrzymają grant na doposażenie w sprzęt, szkolenia pracowników oraz szkolenia nauczycieli,
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna zostanie dostosowana do prowadzenia wsparcia, w tym przede wszystkim do naboru grantobiorców i prowadzenia szkoleń.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (nauczyciele i specjaliści), nauczycieli i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym zawodowych).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • opracowanie koncepcji merytorycznej, przygotowanie materiałów oraz podniesienia kompetencji kadr placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych służących wsparciu szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej,
  • przeprowadzenie konkursu grantów na wybór placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych do realizacji działań oraz wsparcie i doradztwo w realizacji grantów,
  • Monitorowanie działań wdrożeniowych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Status projektu

Projekt zakończony.

FE Wiedza Edukacja Rozwój