Zestawienie znaków unijnych: Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga UE (Dofinansowane przez Unię Europejską).

 

 

Nazwa projektu

Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dopasowanie zakresu informacji gromadzonych w systemie oraz sposobu raportowania wyników analiz do zróżnicowanych potrzeb wielu kategorii odbiorców: ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, organów nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli, instytucji rynku pracy, pracodawców, rodziców i uczniów, a także naukowców i badaczy.

Informacje ogólne

Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu danych administracyjnych pozyskiwanych do monitoringu z dotychczasowych rejestrów (SIO, ZUS) oraz

dodanie nowych rejestrów: danych KRUS oraz KAS. Wprowadzenie tych zmian wymaga przygotowania i wdrożenia rozwiązań prawnych, analitycznych i informatycznych, które są przedmiotem projektu. Ważnym elementem projektu jest także rozbudowa systemu raportowania wyników monitoringu, dzięki której będą one dostępne w bardziej przystępnej formie dla szerszego grona użytkowników i użytkowniczek.

Instytucje realizujące projekt

 • Instytut Badań Edukacyjnych – Partner wiodący,
 • Centrum Informatyczne Edukacji– Partner technologiczny.

Efekty projektu

 • rozwiązania prawne i analityczne, które pozwolą na rozszerzenie zakresu informacji wykorzystywanych w monitoringu karier,
 • rozszerzenie zakresu monitoringu o nowe kategorie osób, które uczyły się w szkołach ponadpodstawowych,
 • Portal Monitoringu Karier – system do raportowania wyników monitoringu, w którym będą udostępniane moduły do generowania raportów z monitoringu dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, materiały pomocnicze i edukacyjne. Moduły pozwolą użytkownikom na samodzielne, elastyczne budowanie raportów dostosowanych do ich potrzeb.

Adresaci projektu

 • Minister właściwy ds. oświaty i wychowania organy nadzoru pedagogicznego oraz władze samorządowe województw,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły,
 • dyrektorzy i dyrektorki szkół lub placówek oraz nauczyciele,
 • pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz doradczynie i doradcy zawodowi,
 • rodzice, uczniowie i uczennice podejmujący decyzje edukacyjne,
 • naukowcy, naukowczynie i badacze oraz badaczki prowadzący badania dotyczące karier absolwentów szkół ponadpodstawowych,
 • przedstawiciele i przedstawicielki partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • analizy prawne i prace badawczo-analityczne nad możliwością rozszerzenia zakresu danych administracyjnych wykorzystywanych w monitoringu oraz sposobem raportowania wyników,
 • identyfikacja potrzeb użytkowników, opracowanie trafnych rozwiązań służących do raportowania wyników monitoringu, wspieranie wykorzystania wyników,
 • wykonanie prototypu i wdrożenie docelowego rozwiązania informatycznego służącego do raportowania wyników monitoringu.

Status projektu:

Projekt realizowany.

Informacje dodatkowe:

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie