Tytuł projektu

„Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój SIO”

Informacje ogólne

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej nr UDA.POKL.03.01.01-00-001/09-01 z dnia 7 maja 2010 roku zmieniająca Decyzję nr UDA.POKL.03.01.01-00-001/09-00 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Cel projektu

Celem realizowanego projektu jest stworzenie zmodernizowanego, usprawnionego i funkcjonalnego Systemu Informacji Oświatowej.

Status projektu

Projekt zrealizowany.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.