Nazwa projektu

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu pełne produkcyjne wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego bazy danych systemu oświaty, tworzonego w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w okresie od 07.2016 do 05.2020 r. przez Centrum Informatyczne Edukacji pn. „Integracja baz danych systemu oświaty” oraz przygotowanie użytkowników do obsługi systemu.

Informacje ogólne

Pełne produkcyjne wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) umożliwi wymianę danych pomiędzy wieloma systemami, eliminując wielokrotne wprowadzanie tożsamych danych w oświatowych systemach/ zbiorach danych. Oznacza to uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświaty i  zasobami informacyjnymi, jak również wprowadzenie wspólnego interfejsu umożliwiającego obsługę istotnych obszarów dla użytkowników.

Instytucje realizujące projekt

 • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący,
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Partner merytoryczny,
 • IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner technologiczny (do 31.03.2020 r.).

Efekty projektu

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu:

 • zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny dla oświaty,
 • użytkownicy KSDO zostaną przygotowani do obsługi systemu,
 • instytucje systemu oświaty będą realizowały swoje zadania statutowe z  wykorzystaniem KSDO, w którym udostępniane będą ujednolicone, rzetelne, spójne, kompletne dane dot. systemu oświaty,
 • szczegółowa dokumentacja KSDO umożliwi szybkie dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa,
 • zostanie zapewniona możliwość pogłębionej analizy zgromadzonych danych z  użyciem zewnętrznych systemów analitycznych.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • instytucji wypełniających zadania oświatowe m.in. takich, jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, kuratoria oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe,
 • zdających egzaminy zewnętrzne i ich rodziców.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • zapewnienie środowiska produkcyjnego wraz z Disaster Recovery dla Krajowego Systemu Danych Oświatowych,
 • wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu Danych Oświatowych, udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Zdający w zakresie obsługi egzaminów zewnętrznych oraz Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Pracownik,
 • przygotowanie użytkowników KSDO do obsługi systemu oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego użytkowników KSDO,
 • analiza danych gromadzonych w KSDO i udostępnianie wyników analiz w zakresie adekwatnym do potrzeb użytkowników systemu oraz interesariuszy projektu.

Status projektu:

Projekt zakończony.

FE Wiedza Edukacja Rozwój