Nazwa projektu

„Cyfryzacja procesów back – Office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 Cyfryzacja procesów back – Office w administracji rządowej.

Cel projektu

Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. Zakładany cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz modyfikację systemu Wspólnej Przestrzeni Roboczej oraz systemów wspierających jego funkcjonalności stanowiących podstawę cyfryzacji procesów i procedur obszaru back-office Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Instytucje realizujące projekt

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji – Partner wiodący,
 • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner technologiczny.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz odbiorców usług świadczonych prze Ośrodek.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 • rozwinięcie Wirtualnej Przestrzeni Roboczej,
 • doposażenie infrastruktury informatycznej.

Efekty

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści:

 • usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 • zapewnienie transparentności i otwartości prowadzonych spraw przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • uproszczenie i optymalizacja procesów,
 • zwiększenie zakresu danych finansowo-księgowych do których mają dostęp pracownicy,
 • stworzenie spójnego systemu identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika oraz komunikacji z innymi urzędami,
 • zoptymalizowane czasu pracy pracowników Ośrodka,
 • zminimalizowanie wydatków na papierowy obieg dokumentów.

Status Projektu:

Projekt zrealizowany.

FE Polska Cyfrowa