Nazwa projektu

Integracja Baz Danych Systemu Oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych rzetelnych, spójnych, kompletnych danych, co przyczyni się do prowadzenie polityki oświatowej państwa na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym w sposób służący podnoszeniu jakości i upowszechnianiu edukacji oraz usprawniający finansowanie zadań oświatowych.

Integracja ma na celu wyeliminowanie dualizmu wprowadzania tożsamych danych oraz umożliwienie wielokrotnego wykorzystywania danych raz wprowadzonych. Dotychczas funkcjonujące zbiory będą między sobą, w większości za pośrednictwem API (Interfejs Programistyczny Aplikacji), wymieniały raz wprowadzone dane.

Instytucje realizujące projekt

 • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący,
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie – Partner merytoryczny,
 • IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner technologiczny.

Efekty projektu

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu:

 • zostaną zidentyfikowane źródła i zakres danych systemu oświaty,
 • powstanie lista wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych Krajowego Systemu Danych Oświatowych,
 • zostanie stworzony projekt Krajowego Systemu Danych Oświatowych i projekty zmian w istniejących systemach,
 • minimum 60 baz danych systemu oświaty zostanie objętych integracją w ramach systemu,
 • zostanie opracowany prototyp Krajowego Systemu Danych Oświatowych (system przygotowany do wdrożenia na wybranej grupie odbiorców),
 • powstanie raport z testów zawierający opinie użytkowników na temat prototypu systemu.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do instytucji wypełniających zadania oświatowe m.in. takich, jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, kuratoria oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • analiza źródeł danych i wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Krajowego Systemu Danych Oświatowych,
 • przygotowanie infrastruktury rozwojowej, wybranie gotowych komponentów Krajowego Systemu Danych Oświatowych,
 • opracowanie projektu Krajowego Systemu Danych Oświatowych,
 • przygotowanie i udostępnienie wybranej grupie odbiorców prototypu sytemu. Prototyp Krajowego Systemu Danych Oświatowych będzie zawierał m.in.: moduł autoryzacyjny, zintegrowany interfejs użytkownika, mechanizmy integracji danych).

Status projektu

Projekt zrealizowany.

FE Wiedza Edukacja Rozwój