Centrum Informatyczne Edukacji, jako beneficjent projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1460 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera technologicznego w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2018-07-10, rozmiar: 8 MB

Załącznik nr 1
Data: 2018-07-10, rozmiar: 679 KB

Załącznik nr 2
Data: 2018-07-10, rozmiar: 673 KB

Załącznik nr 3
Data: 2018-07-10, rozmiar: 663 KB

Zawiadomienie o wyborze Partnera Technologicznego
Data: 2018-08-14, rozmiar: 271 KB