Nazwa projektu

INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych rzetelnych, spójnych, kompletnych danych, co przyczyni się do prowadzenie polityki oświatowej państwa na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym w sposób służący podnoszeniu jakości i upowszechnianiu edukacji oraz usprawniający finansowanie zadań oświatowych.

Integracja ma na celu wyeliminowanie dualizmu wprowadzania tożsamych danych oraz umożliwienie wielokrotnego wykorzystywania danych raz wprowadzonych. Dotychczas funkcjonujące zbiory będą między sobą, w większości za pośrednictwem API (Interfejs Programistyczny Aplikacji), wymieniały raz wprowadzone dane.

Pliki do pobrania: