Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 przekazujemy instrukcję wprowadzania do systemu informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących dzieci i uczniów z Ukrainy, których legalność pobytu w Polsce stwierdzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583 ).

Poprawna rejestracja danych jest bardzo istotna, ponieważ na podstawie liczby wykazanych w SIO dzieci/uczniów będą przekazywane dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

W stosunku do roku szkolnego 2021/2022, w wykazywaniu dzieci i uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br. wprowadzono następujące zmiany:

  • obecnie jako kraj pochodzenia należy wybrać opcję „Ukraina – pobyt legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” (w poprzednim roku szkolnym korzystaliście Państwo z technicznej etykiety „Ukraina – Uchodźca”);
  • w statusie ucznia należy wskazać faktyczny status z dostępnej listy;
  • wykazany przez Państwa w ubiegłym roku szkolnym kraj pochodzenia „Ukraina – Uchodźca” zostanie systemowo zamieniony na nowy „Ukraina – pobyt legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy”.

[Uwaga. W związku ze zmianami w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy kraj pochodzenia dla ww. uczniów został zmieniony na: „Ukraina – pobyt legalny na podstawie ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy albo legalny na podstawie innych ustaw, w przypadku przybycia od 24.02.2022 r. w związku z wojną”]

INSTRUKCJA REJESTRACJI DZIECI I UCZNIÓW Z UKRAINY, PRZYBYŁYCH DO POLSKI OD 24 LUTEGO 2022 R.

  1. Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia

Należy zarejestrować uczniów w SIO zgodnie z instrukcją:

https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-3/

(w przypadku występowania w imionach i nazwiskach znaków obcojęzycznych należy skorzystać z instrukcji: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-danych-identyfikacyjnych-ucznia-ze-znakiem-obcojezycznym/ )

Wypełniając dane należy wpisać imię, nazwisko i nr PESEL (jeśli dana osoba go posiada).

W przypadku braku nadania nr PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer.

W przypadku braku dokumentu należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu – Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie RRRR-MM-DD (czyli rok – miesiąc – dzień).

W polu kraj pochodzenia należy wybrać „Ukraina – pobyt legalny na podstawie ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy albo legalny na podstawie innych ustaw, w przypadku przybycia od 24.02.2022 r. w związku z wojną”.

W polu status ucznia należy wskazać faktyczny status z listy. Status „inny” należy wybrać tylko w przypadku braku możliwości dopasowania statusu z listy.

Pola „kraj pochodzenia” i „status” powinny być obowiązkowo wypełnione dla każdego ucznia z Ukrainy, zarówno z nadanym nr PESEL, jak i bez tego numeru, z dokumentem tożsamości lub bez dokumentu.

    2.Rejestracja nauki ucznia

Należy zarejestrować naukę ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/nauka-ucznia-rozpoczecie-nauki/

Jako datę rozpoczęcia nauki należy wskazać dzień przyjęcia ucznia do szkoły.

    3.Rejestracja miejsca zamieszkania ucznia

Należy zarejestrować miejsce zamieszkania ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-4/

Należy wskazać miejsce zamieszkania/przebywania ucznia w Polsce wybierając kolejno województwo, powiat, gminę, miejscowość.

  1. Przypisanie ucznia do oddziału
  2. a) oddział przygotowawczy

Należy utworzyć dla uczniów oddział dodatkowy – przygotowawczy, zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-27/ i ich przypisać lub dopisać tych uczniów do już istniejących oddziałów przygotowawczych.

Instrukcja przypisania uczniów do oddziałów przygotowawczych: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/oddzial-dodatkowy/

Okres przypisania ucznia do oddziału przygotowawczego trwa do zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, tj. 31.08. W przypadku zakończenia nauki w oddziale przygotowawczym w trakcie roku szkolnego, należy zakończyć uczniowi przypisanie do oddziału przygotowawczego z dniem zakończenia nauki w tym oddziale.

  1. b) oddział podstawowy

Należy przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie odpowiedniej klasy zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/oddzial-podstawowy/

Analogicznie należy wykazywać dzieci w oddziałach podstawowych wychowania przedszkolnego w:

– przedszkolach,

– punktach przedszkolnych,

– zespołach wychowania przedszkolnego,

– oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Jedyną różnicą jest rejestracja nauki wychowanka (punkt 2 powyżej) zamiast nauki ucznia: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/nauka-wychowanka-rozpoczecie-i-modyfikacja/

4.Dane dziedzinowe – dowożenie

Przy uczniu, jeśli jest dowożony, należy wykazać informacje o dowożeniu do szkół/placówek oświatowych. Dane te również będą wykorzystane do udzielania pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego dowożących uczniów z Ukrainy. Instrukcja techniczna w tym zakresie jest dostępna na stronie: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-11/

   5.Pozostałe dane dziedzinowe

Uczniom należy wykazać informacje o pozostałych danych dziedzinowych, np.:

– korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego (dostępne dla oddziałów podstawowych i przygotowawczych),

– korzystanie z internatu,

– status młodocianego pracownika.

Instrukcja techniczna w tym zakresie jest dostępna na stronie: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-13/

W razie pytań uprzejmie prosimy korzystać z zakładki Pomoc w SIO.

Z poważaniem

Zespół SIO