Centrum Informatyczne Edukacji poszukuje specjalisty ds. monitorowania postępu prac projektowych do projektu, współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Analiza zapisów fiszki projektowej pod kątem wykorzystania poszczególnych modułów Krajowego Systemu Danych Oświatowych przy realizacji projektu oraz monitorowanie sposobu ich wykorzystania w projekcie
 2. Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji związanej z określeniem zakresu prac developerskich oraz monitorowanie postępu tych prac w projekcie;
 3. Koordynacja i monitorowanie prac związanych z budową zespołu projektowego;
 4. Monitorowanie i współpraca z partnerami projektu pod kątem terminowości realizacji zadań w projekcie;
 5. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 6. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy;
 7. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
 8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji oraz obowiązujących procedur ISO.

Wymagania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze związanym z zarządzaniem,
 • znajomość procesów związanych z monitorowaniem postępów realizacji projektów,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • mile widziana praktyczna znajomość Confluence,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • wysokie kompetencje interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność i zaangażowanie w pracy;
 • zdolność do szybkiego działania i podejmowania decyzji;
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • 1/2 etatu;
 • umowę o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • cv,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: do 31 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą: Centrum Informatyczne Edukacji, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – Specjalista ds. monitorowania”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja.cie@cie.men.gov.pl, w temacie wiadomości: „Oferta pracy – Specjalista ds. monitorowania”,
 • osobiście Centrum Informatyczne Edukacji, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, pokój 10, I piętro, w godzinach: 9.00-16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy – Specjalista ds. monitorowania”)

Inne informacje:

 • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie, adres: ul. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cie.men.gov.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.